• 05.10.2023 - Höstmöte

  Gerby Musikskola håller höstmöte vid Dallas Pizza Palazzo, Västerviksvägen 24 Torsdagen den 5.10.2023 med start kl. 18.00.

  På mötet behandlas de i § 8 i föreningens stadgar nämnda ärenden

  1. val av ordförande och sekreterare för mötet

  2. val av två protokolljusterare

  3. räkenskaperna föredras

  4. Verksamhetsgranskarens/revisorns berättelse föredras

  5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras

  6. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga

  7. styrelsens förslag till verksamhetsplan

  8. fastställande av medlemsavgiften för kommande räkenskapsår

  9. fastställande av budget

  10. fastställande av arvode för styrelse, suppleant samt verksamhetsgranskare/revisor för inkommande räkenskapsår

  11. val av styrelseordförande, 4-6 ordinarie medlemmar, två suppleanter

  12. val av revisor eller verksamhetsgranskare

  13. övriga ärenden som angivits i kallelsen eller som styrelsen hänskjutit till höstmötet för beslut.

   

  Välkommna med!

  Styrelsen för Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf