• GERBY MUSIKSKOLA (Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf)

  VERKSAMHET 2012


  Gerby musikskolas bakgrund och startskede:


  Det finns en stark tradition på svenskt håll i Gerby att fostra ungdomar musikaliskt. Gerby skola har tillsvidare skött musikfostran som en del av Gerby lågstadieskolas egen musikundervisning. Ett stort problem är dock att elever från Gerby skola på fritiden samt efter avslutade lågstadiestudier inte har möjlighet att utöva musik på svenska som fritidsverksamhet i sin egen by/stadsdel. Därför har det som ett föräldrainitiativ grundats den ideella Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf, vars målsättning är att "främja musikintresset hos barn, tonåringar och vuxna i Gerby och Västervik samt närliggande områden, genom att skapa förutsättningar för målgruppen att lära sig samt utöva musik".

  Understödsföreningens språk är svenska. Vår målsättning är att skapa möjligheter för 7 – 16 åriga barn och ungdomar i Gerby/Västervikområdet att erhålla musikundervisning inom en lokal musikskoleverksamhet som startas våren 2012. På detta sätt kan vi erbjuda en musikalisk hobbyverksamhet nära hemmet för nuvarande och forna skolelever bosatta i området.

  Som grund för det ideella planeringsarbete som hittills gjorts, utfördes våren 2011 en undersökning bland Gerby skolas elever om intresse att delta i en framtida musikskoleverksamhet i Gerby. Av Gerbys 260 lågstadie-elever var 120 elever intresserade av att få undervisning på fritiden inom olika instrument både individuellt och i grupp. Det finns alltså ett uppdämt behov av denna typ av verksamhet i Gerby/Västervik-stadsdel idag, som Vasa stad idag inte har möjlighet att möta. Av dessa 120 intressenter har nu 55 elever anmält sig till gruppundervisningen, varvid band- (för längre hunna) och musikverkstadsundervisning (för nybörjare) startat vecka 11 2012, under ledning av lärarna Matti Rantakangas och Christer Rönnholm (band) samt Jenny Teir (musikverkstad). På detta sätt kan vi erbjuda både längre hunna och nybörjare ett alternativ redan våren 2012.

  Inom en nära framtid har vi också som målsättning att starta en individuell eller parundervisning kring olika instrument, under ledning av en deltidsanställd verksamhetsledare. För detta ändamål söker vi nu alternativa verksamhetsformer samt finansieringsmodeller.

  Vi har också fört långtgående diskussioner med Kuulainstitutet kring samarbetsmöjligheterna inom den individuella undervisningen och vidareutvecklingen av begåvade musiker. Samtidigt som en musikundervisning byggs upp inom musikskoleverksamheten kommer även Understödsföreningen Musikplattform Gerby att arbeta för att göra Gerby/Västervik som stadsdel till en aktiv musik- och kulturknutpunkt.


  Målsättning för musikskolans verksamhet:


  Musikskolans motto som skall genomsyra hela verksamheten är att "musik skall beröra och engagera". Inom Gerby musikskolas verksamhet eftersträvar vi en högklassig undervisning inom musikskolans fokusområden. Vår målsättning är även att ha ett nära kompletterande samarbete med frilansmusiker, Gerby skola, Kuulainstitutet samt övriga föreningar inom Gerby/Västervik samt dess närområden.

  Musikskolans inriktning kommer att kombinera traditionell musikundervisning inom instrument och sång med en undervisning som utvecklar eleverna mot den digitala värld vi lever i där musiken får en allt större betydelse i det vardagliga livet. Gerby musikskola har som målsättning att inom några år efter uppbyggnadsskedet ha 75 aktiva elever som delas upp både i gruppundervisning och individuell undervisning. Musikskolan strävar efter en mångsidighet i sitt utbud.


  Målgrupp för musikskolans verksamhet:

  Barn och ungdomar i Gerby och Västervik samt närliggande upptagningsområden.


  Musikskolans organisation:

  Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf grundades 10.3.2011. I musikskolans första styrelse ingick:

  André Österholm, ordförande 
  Fredrik Sundell, viceordförande 
  Marcus Granfors, sekreterare 
  Fredrik Träskman, kassör 
  Benny Fors, informatör

  Styrelsen har två suppleanter, revisor samt revisorssuppleant.