• Information om nättjänsten

  Föreningens namn och kontaktuppgifter
  Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf
  http://www.gerbymusikskola.fi/?page=HEM
  gerbymusikskola@gmail.com
  +358503738546

  Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
  Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
  Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

  Mottagare av personuppgifterna
  Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, koordinator, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid  Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen.  

  Lagringsperioden
  Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.
  Vi samlar inte cookies.

  Rättigheter
  Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

  Klagomål
  Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

  Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
  Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.